Akt oskarżenia wobec byłej dyrektor Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Data modyfikacji: 04.04.2022

Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu skierował w dniu 1 kwietnia 2022 r akt oskarżenia przeciwko Jadwidze B.D, byłej dyrektorce Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

Jadwiga B.D oskarżona została o to, że w okresie od dnia 31 października 2001 roku do dnia 22 lipca 2016 roku we Wrocławiu, będąc funkcjonariuszem publicznym, zatrudnioną w charakterze Dyrektora Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, zobowiązaną do zajmowania się muzealiami oraz sprawami majątkowymi Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, nie dopełniła swoich obowiązków w zakresie zapewnienia właściwych warunków do przechowywania gromadzonych zbiorów, a w tym nie zapewniła właściwego stanu zachowania i bezpieczeństwa muzealiów przed utratą, uszkodzeniem bądź zniszczeniem.

Swoim zachowaniem, na skutek niewywiązywania się ze swoich obowiązków wyrządziła szkodę w wielkich rozmiarach oraz istotną w mieniu Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, w postaci doprowadzenia do utraty muzealiów o łącznej wartości 1.443.509 złotych 50 groszy, a w tym stanowiących dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury, tj. zbiór „Poczta Powstańcza w Warszawie, 1944 rok, odcisk stempla - Poczta Polowa Nr 75a -, datownik metalowy okrągły"; „Poczta Powstańcza w Warszawie, 1944 rok, odcisk stempla -Poczta Harcerska-, pieczęć gumowa prostokątna /okrągła z lilijką"; „Poczta Powstańcza w Warszawie, 1944 rok, odcisk stempla -Poczta Harcerska"; „Poczta Powstańcza w Warszawie, 1944 rok, odcisk stempla -Powstanie sierpniowe -, datownik okrągły, znak rozpoznawczy -gwiazdka", całostki ze stemplami z czasów Powstania Warszawskiego, znaczki pocztowe Poczta Polowa A.K. Wyd. 1944., znaczki plebiscytowe w albumie Górny Śląsk, arkusz z zawartością 100 znaczków pocztowych, wydania GGW 1918/1919, w kolorze pomarańczowymi, nominale 30 fenigów, o wartości 1.200.000 złotych, - to jest o czyn z art. 296§1i3 k.k. i art. 231§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. i art. 12 § 1 k.k.

Jadwiga B.D pełniła funkcję Dyrektora Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu od 1982 roku do dnia 22 lipca 2016 roku, kiedy to została odwołana decyzją wydaną z upoważnienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego, z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Przeprowadzona w latach 2015-2016 inwentaryzacja zbiorów Działu Teletechnicznego wykazała liczne braki w zgromadzonych muzealiach.

Łącznie brakowało około 138 eksponatów w postaci między innymi aparatów telefonicznych z lat 1900-1945. Stwierdzono też utratę muzealiów w Dziale Znaczków. Czasookres i okoliczności utraty muzealiów nie były możliwe do ustalenia z uwagi na panujący w Muzeum nieporządek, brak należytej dokumentacji oraz uprzedniego wdrożenia właściwych procedur, które umożliwiłyby bieżące ujawnienie utraty poszczególnych muzealiów.

Zgromadzony w śledztwie materiał dowodowy potwierdził, że  Jadwiga B.D nie zapewniła przechowywania gromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, a w tym;

- nie dokonała prawidłowego zabezpieczenia eksponatów muzealnych przed utratą, a w tym nie podjęła żadnych działań zmierzających do zainstalowania zabezpieczeń elektronicznych, mechanicznych i monitoringu,

- nie sprawowała należytego nadzoru nad inwentaryzacją zasobów muzealnych, które miały miejsce podczas wykonywania przez nią obowiązków. Przeprowadzane inwentaryzacje były sprzeczne z elementarnymi zasadami prakseologii oraz zasadami dotyczącymi istoty tej czynności,

- nie prowadziła ewidencji dostępu do zbiorów muzealnych, a w tym nie ustanowiła dyspozycji w zakresie ewidencji osób mających dostęp do pomieszczeń oraz należytego zabezpieczenia kluczy do pomieszczeń, w których znajdowały się muzealia,

- nie zapewniła właściwego doboru kadr i osób współpracujących,

- nie zapewniła właściwej gospodarki mieniem i środkami finansowymi pozostającymi do dyspozycji Muzeum, a mianowicie nie zwracała się o dodatkowe środki mogące stworzyć bezpieczne warunki do przeglądania eksponatów, jednocześnie przekazane dla Muzeum dotacje, nie były wykorzystywane w danych latach rozrachunkowych,

- nie unormowała zagadnień dotyczących udostępniania muzealiów filatelistycznych oraz postępowania w sytuacjach nietypowych i kryzysowych zaistniałych w czasie udostępniania,

- pomimo posiadania wiedzy o utracie muzealiów, nie dokonywała niezwłocznego zawiadomienia właściwych organów, a w tym Policji odnośnie utraty.

Warto przypomnieć, że wobec ustalonych sprawców kradzieży i paserstwa znaczków o znacznej wartości stanowiących dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury, Wydział I Śledczy skierował akt oskarżenia w grudniu ubiegłego roku.

Przesłuchana w charakterze podejrzanej Jadwiga B.D nie przyznała się do popełnienia zarzucanych czynów i wyjaśniła, że nie posiada wiedzy odnośnie tego, w jaki sposób zaginęły przedmioty wskazane w zarzutach. Prokurator nadzorujący śledztwo zastosował wobec podejrzanej środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji polegającego na zakazie kontaktowania się z byłymi oraz obecnymi pracownikami Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu oraz zakazu opuszczania kraju. Dokonał także zabezpieczenia majątkowego na nieruchomości w postaci mieszkania o wartości szacunkowej 200.000 złotych.

Oskarżonej Jadwidze B.D grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Małgorzata Dziewońska 

rzecznik prasowy 

Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu