Autor książki oskarżony o utrudnienie zaspokojenia wierzycieli

Data modyfikacji: 22.02.2018

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia – Stare Miasto skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko 45-letniemu Krystianowi B. oskarżając go o udaremnienie i utrudnienie zaspokojenia swoich wierzycieli oraz wykonanie egzekucji komorniczej.

Jak ustalono w toku postępowania Krystian B. od 2002 roku dysponuje prawami  autorskimi do książki. W dniu 24 marca 2009 roku zawarł on z jedną z rzeszowskich spółek umowę „opcji”, zgodnie z którą przekazał tej spółce na wyłączność opcję do prawa do napisania scenariusza filmowego,  prawo do wyprodukowania filmu fabularnego na podstawie historii/życia (tzw. Liferights) Krystiana B. oraz na podstawie książki jego autorstwa oraz prawo wyłącznego korzystania z filmu fabularnego, z okresem obowiązywania umowy do dnia 2 kwietnia 2012 roku.

W myśl w/w umowy Krystian B. w przeciągu dwóch tygodni od jej podpisania miał otrzymać 2.000,- dolarów amerykańskich, a po rozpoczęciu zdjęć do filmu dalsze 35.000,- dolarów amerykańskich. Pieniądze z tego tytułu, w kwocie 6.677,60 zł zostały przelane na konto należące do jego matki jeszcze w 2009 roku.

Wskazana umowa była następnie dwukrotnie aneksowana. Pierwszym aneksem przedłużono termin obowiązywania umowy do dnia 2 kwietnia 2014 roku, za co dla Krystiana B. w dniu 24 stycznia 2012 roku  przelana została na konto  jego matki kwota 6.735,60 złotych, a w dniu 8 lipca 2013 roku kwota 6.640,-zł. Kolejnym aneksem zaś przedłużono okres jej obowiązywania do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Pismem z dnia 1 października 2015 roku wierzyciele Tadeusz J. i Agata J. złożyli do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, przedkładając tytuły wykonawcze na łączną kwotę 11.620,50zł.

W związku z powyższym pismem z dnia 20 października 2015 roku Komornik zawiadomił Krystiana B. o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, wzywając go jednocześnie do  podania wyjaśnień i informacji służących do zaspokojenia wierzycieli.

Krystian B w dniu 2 listopada 2015 roku wypełnił zawierający pouczenie o treści art. 233 par. 1 kk formularz i wraz z własnym dodatkowym  oświadczeniem przesłał Komornikowi. W swoim oświadczeniu Krystian B. podał m.in., że nie posiada żadnych wierzytelności i innych praw majątkowych.

Tymczasem wspomniana umowa „opcji” została zastąpiona umową licencyjną z dnia 30 grudnia 2015 roku. Krystianowi B. w zamian za udzieloną licencję przysługiwało wynagrodzenie, które po pomniejszeniu o już otrzymane środki miało wynosić około 112.111,- złotych i miało zostać wypłacone do dnia 30 grudnia 2016 roku na konto jego matki.

Pismem z dnia 25 stycznia 2016 roku Komornik ponownie wezwał Krystiana B. do udzielenia wyjaśnień i wskazania majątku na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, a w tym między innymi udzielenia informacji o zawartych umowach,  otrzymanych i przyszłych wynagrodzeniach, ich wysokości, w tym także związanych z prawami do książki.

W odpowiedzi Krystian B. w piśmie z dnia 28 stycznia 2016 roku wskazał, że jego poprzednie oświadczenie jest nadal aktualne i że nie jest związany żadnymi umowami, a jego poprzednie umowy dotyczące książki wygasły. Dodał, że nie posiada żadnych środków finansowych i nie spodziewa się żadnych dochodów. Wniósł też o umorzenie postępowania.

Postanowieniem z dnia 10 marca 2016 roku Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

Umowa licencyjna też została dwukrotnie aneksowana. Po raz pierwszy przekształcona została w umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych. W dniu 29 grudnia 2016 roku n a konto jego matki przelane zostały w związku z tym kolejne środki w kwoce 8.190,60zł. W drugim aneksie wskazano, że zaległe wynagrodzenie w wysokości 112.111,- zł ma być wypłacone w 2 ratach – 50.000,-zł do  dnia 31.08.2017 roku oraz 62.111,-zł do dnia 31.12.2020 roku.

W dniu 31.08.2017 roku na  koto matki Krystiana B. przelana został kwota 45.500,-zł.

Podejrzany Krystian B. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, że nigdy nie usuwał i nie ukrywał składników swojego majątku, nie wprowadzał Komornika w błąd.

Grozi mu kara pozbawienia wolności do 8.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Małgorzata Klaus