Klauzula informacyjna

klauzula informacyjna

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY OKRĘGOWEJ WE WROCŁAWIU

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu  z siedzibą ul. Podwale 30, 50-950 Wrocław, tel. 71 371 81 14-18 .

2. Prokurator Rejonowy współadministruje i przetwarza dane osobowe osób zatrudnionych (lub realizujących zadania na innej podstawie prawnej) w Prokuraturze Rejonowej, podległej Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu z upoważnienia Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu.

3. Na podstawie art. 191. § 1. Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze (Dz.U.2017.1767 j.t. z późn. zm.) - Prokurator Generalny przetwarza dane osobowe prokuratorów, prokuratorów w stanie spoczynku, asesorów prokuratury, asystentów prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, a także kandydatów na te stanowiska w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonywania zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

4. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pan/i skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod emailem: iod@wroclaw.po.gov.pl , pod numerem telefonu 71 371 81 14-18 wewn. 206 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.

5. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych, dla których Administratorem jest Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, za wyjątkiem spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom..

6. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się - w zależności od procesu przetwarzania - na n/w podstawie prawnej:

1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

4) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

7. Przetwarzanie danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu  odbywa się w celu:

1) naboru na stanowiska urzędników i innych pracowników prokuratury, asystentów prokuratorów, prokuratorów i asesorów;

2) zatrudnienia urzędników i innych pracowników prokuratury, asystentów prokuratorów, prokuratorów i asesorów;

3) realizacji umów o staż zawodowy, praktyki studenckie i aplikanckie;

4) obsługi wynagrodzeń i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy;

5) obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

6) organizacji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

7) udzielania zamówień publicznych i obsługą umów cywilno – prawnych;

8) ochrony osób i mienia.

8. W  zależności od celu przetwarzania podanie przez Pana/ią danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych wynikających z wymogu ustawowego jest obowiązkowe. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może ograniczyć lub uniemożliwić wykonanie celu lub realizację umowy.

9. Dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe  mogą być udostępnione organom publicznym (ZUS, Urząd Skarbowy, PFRON, Wojskowa Komenda Uzupełnień, itp.), w ramach konkretnego postępowania. Przetwarzanie danych przez organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mających zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Pana/ią zgody.

11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

12. W zakresie i granicach określonych w RODO - w związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych - posiada Pan/i następujące prawa:

1) prawo dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa ma Pan/i możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane;

2) prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa może Pan/i zgłosić konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych;

3) prawo do ich usunięcia - korzystając z tego prawa może Pan/i  złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych.

Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków Administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa może Pan/i złożyć wniosek o jego ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych.
W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;

5) prawo do przenoszenia danych - ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany.

Nie dotyczy to przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

6) prawo do wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa może Pan/i w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/i danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e) RODO. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pana/i interesów, prawi wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

13. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/ią zgody na przetwarzanie danych ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

14. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

15. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – DODO

Zgodnie z art.22 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U.2019.125) informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości jest Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu z siedzibą ul. Podwale 30, 50-950 Wrocław, tel. 71 371 81 14-18 lub odpowiednio podległa jej Prokuratura Rejonowa, z wyłączeniem danych, o których mowa w pkt.2;

2. Prokuratura Krajowa jest administratorem danych przetwarzanych w ogólnokrajowych systemach teleinformatycznych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych przetwarzanych w związku zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (IOD-DODO) w jednostkach organizacyjnych Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, z którym można się skontaktować pod email: iod@wroclaw.po.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.

4. Celem przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego Administratora, którym jest ściganie przestępstw i stanie na straży praworządności. 

5. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych, w ramach realizacji zadań w zakresie ścigania przestępstw i stania na straży praworządności, których administratorami są powszechne jednostki organizacyjne prokuratury, wykonują w zakresie działalności prokuratur:

1)  Rejonowych, podległych Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu  - Prokurator Okręgowy we Wrocławiu - ul. Podwale 30, 50-950 Wrocław, tel. 71 371 81 14-18;

2)   Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu - Prokurator Regionalny we Wrocławiu  - ul. Piłsudskiego 15/17, 50-020 Wrocław, tel. 71 330 68 00 z wyłączeniem danych wymienionych w pkt.2.

6. W ramach nadzoru, o którym mowa w pkt.5  właściwe organy   rozpatrują skargi osób, których dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

7. Do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach lub systemach teleinformatycznych w ramach realizacji zadań  w zakresie ścigania przestępstw i stania na straży praworządności, przepisów art. 12-16, art. 18-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) nie stosuje się.

8. W odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w postepowaniach prowadzonych na podstawie ustaw znajdujących się w aktach spraw lub czynności lub urządzeniach ewidencyjnych, w tym tworzonych i przetwarzanych z wykorzystaniem technik informatycznych, prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969), ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010, 1387 i 2432), ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 i 2399), ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, 2192, 2193, 2227, 2354), ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, z późn. zm.3), ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24, z 2015 r. poz. 396, z 2016 r. poz. 2205 oraz z 2018 r. poz. 2435), ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5, 1000, 1443 i 1669) prawa osób, których dane dotyczą są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania.