Kolejny akt oskarżenia przeciwko notariuszowi i sprawcom lichwiarskich pożyczek

Data modyfikacji: 08.07.2021

W dniu 30 czerwca 2021 r. zakończyło się śledztwo PO I Ds 113.21 m.in. przeciwko notariuszowi  Dominice G. oraz trzem innym osobom, które wspólnie doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez małżeństwo z Dąbrowy Górniczej, w następstwie czego utracili oni własność do nieruchomości w postaci mieszkania usytuowanego w tejże miejscowości.

Z ustaleń poczynionych w sprawie wynikało, że Zdzisława K. i jej syn Tomasz K., za namową Adama K. założyli w 2012 r. spółkę cywilną pod nazwą O.F. z siedzibą we Wrocławiu, która zajmowała się udzielaniem pożyczek gotówkowych, których zabezpieczenie spłaty stanowiło przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości należącej do dłużnika. Pozyskiwali oni w nieustalonych okolicznościach informacje o zadłużonych lokalach lub osobach, które będąc w trudnej sytuacji w obawie przed utratą lokalu, starały się o uzyskanie takiej pożyczki.

Wśród takich osób było małżeństwo A. i R. P., którzy byli właścicielami mieszkania w Dąbrowie Górniczej. Z uwagi na zaistniałą sytuację rodzinną i majątkową, posiadając liczne zadłużenie u różnych podmiotów oraz utratę dodatkowego źródła dochodu przez R. P., małżonkowie skontaktowali się z pośrednikiem kredytowym w Dąbrowie Górniczej, celem uzyskania kolejnego kredytu lub pożyczki. Ten, skontaktował małżonków z formą OF z Wrocławia, po czym po uzgodnieniu warunków pożyczki, nieustalony mężczyzna dokonał wyceny lokalu mieszkalnego mającego stać się przedmiotem zabezpieczenia. W dniu 19 lutego 2013 r. zawarto wspomnianą umowę pożyczki. 

Jeszcze tego samego dnia zawarto przed notariuszem Dominiką G. akt notarialny z udziałem przedstawiciela spółki OF i małżeństwa P. umowę pożyczki gotówkowej na okres 6 miesięcy (do 19.08.2013 r.) w kwocie 54.119 zł. W dokumencie sporządzanym przez notariusza zawarto szereg zapisów o zabezpieczeniu tej umowy. Głównym elementem zabezpieczenia stało prawo do lokalu mieszkalnego i który zgodnie z postanowieniami umowy został przekazany przez pożyczkodawcę w nieodpłatne i ograniczone w czasie użytkowanie pożyczkobiorców na czas trwania umowy pożyczki oraz zapis o poddaniu się egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c.. Istotnym, z punktu widzenia prano-karnej oceny stała się także zgoda, na którą pokrzywdzeni jako strona nieopacznie przystali, na zrzeczenie się wszelkich roszczeń finansowych, w przypadku, gdy Zdzisława K. i Tomasz K. nabędą własność przewłaszczonej nieruchomości na skutek braku spłaty całkowitej kwoty pożyczki oraz z pozostałymi należnościami do zapłaty. Nadto notariusz poddała solidarnie pokrzywdzonych wprost z aktu notarialnego egzekucji do kwoty 100.000 zł na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. na rzecz wierzycieli Tomasza K. i Zdzisławy K., zawierając również zapisy o dobrowolnym i świadomym zawarciu przez pożyczkobiorców umowy.

Tymczasem pokrzywdzeni zdołali z zaciągniętej pożyczki spłacić jedynie kwotę 4 tyś. zł i nie byli w stanie ponieść dalszych zobowiązań z tego tytułu. Mimo usilnych prób nawiązania kontaktu telefonicznego z przedstawicielami firmy O.F. nie udało się uzyskać prolongaty terminu spłat. Firma pożyczkowa wykorzystując tę sytuację, wezwała pokrzywdzonych do wydania lokalu, a w okresie po 28 sierpnia 2013 r. przeprowadzono nagłą i niezapowiedzianą egzekucję opróżnienia lokalu. Formalnie własność mieszkania przeszła na stronę pożyczkodawcy w osobach konkretnie wskazanych w tej umowie.

Już w dniu 4 listopada 2013 r., ponownie przed notariuszem Dominiką G., Zdzisława K. i Tomasz K. udzielili Monice K. pełnomocnictwa między innymi do udzielania pożyczek, zawierania umów przelewu wierzytelności, nabywania i zbywania w imieniu i na ich rzecz na współwłasność łączną, jako jednych wspólników spółki wszelkich nieruchomości, praw użytkowania wieczystego, spółdzielczych, własnościowych praw do lokali, (…), po czym jeszcze tego samego dnia przed wskazanym notariuszem, sprzedała samej sobie przedmiotowy lokal za kwotę 60.000 zł i zawierając w akcie notarialnym informację o uiszczeniu kwoty transakcji. Następnie już w dniu 6 listopada 2013 r. Monika K. zleciła sprzedaż lokalu biuru pośrednictwa z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, który następnie sprzedano w dniu 30 stycznia 2014 r. osobie trzeciej, za kwotę 109.000 zł.

W związku z tak ustalonym stanem faktycznym, przedstawiono Tomaszowi K., Monice K. i Zdzisławie K. zarzut popełnienia przestępstwa oszustwa z art. 286 § 1 kk polegającego na takim ukształtowaniu umowy pożyczki i jej warunków, aby pokrzywdzeni nie mogli jej spłacić i prolongować jej terminu, jak też na ukształtowaniu, przy udziale notariusza, takiej kompilacji zabezpieczeń, w efekcie których i dalszych czynności notarialnych, przeszła na ich rzecz własność nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia tej pożyczki, skutkującego doprowadzenie ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości co najmniej 55.784 zł.

Z kolei notariuszowi Dominice G. przedstawiono zarzut z art. 231 § 2 kk polegający na przekroczeniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 700 zł swoich uprawnień i niedopełnieniu obowiązków w zakresie prawidłowego czuwania nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów strony umowy - pożyczkobiorców, a w tym nie odmówiła zawarcia w akcie notarialnym z dnia 19 lutego 2013 r. jednostronnie krzywdzących pożyczkobiorców zapisów umownych skutkujących w konsekwencji utratą przez nich  nieruchomości i wyrządzeniem opisanej wcześniej szkody.

Żaden z oskarżonych nie przyznał się do treści stawianego im zarzutu i wszyscy złożyli wyjaśnienia odbiegające od ustaleń faktycznych w tej sprawie.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, zaś Dominice G. kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo wskazać należy, że w przypadku tej oskarżonej, opisywana sprawa była kolejną z wytoczonych przez Prokuraturę okręgu wrocławskiego (poprzednia o nr V Ds 6/15 tut. Wydziału oraz jedna z prokuratury rejonowej). Żadna z nich nie została jeszcze prawomocnie zakończone na etapie jurysdykcyjnym.

Jednocześnie Wydział I Śledczy zwrócił się z wnioskiem do właściwej jednostki organizacyjnej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu o rozważenie zainicjowania w tej sprawie działań pozakarnych o charakterze cywilnym.

 

Naczelnik Wydziału I Śledczego

Robert Mielczarek

Prokurator Prokuratury Okręgowej