Prawomocny wyrok skazujący wobec byłego burmistrza Brzegu Dolnego

Data modyfikacji: 14.09.2020

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, Wydział I Śledczy, nadzorowała śledztwo w sprawie realizacji zamówienia publicznego w 2011 r. związanego z „odbudową muru oporowego i bulwaru spacerowego w celu umożliwienia zainstalowania zabezpieczenia przeciwpowodziowego przez Urząd Miejski w Brzegu Dolnym”.

W dniu 30 grudnia 2016 r. do Sądu Rejonowego w Wołowie został skierowany akt oskarżenia przeciwko byłemu Burmistrzowi Gminy Brzeg Dolny- Stanisławowi J., Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej w Brzegu Dolnym - Zdzisławowi J., Głównemu Specjaliście Wydziału Gospodarki Komunalnej - Adamowi S., kierownikowi budowy - Władysławowi K. i inspektorowi nadzoru budowalnego -  Piotrowi J.

Wymienionym osobom zarzucono m.in. popełnienie przestępstw polegających na poświadczeniu nieprawdy w licznych dokumentach urzędowych, w tym w dzienniku budowy, w protokołach odbioru rzekomo wykonanych robót oraz protokole rzeczowo - finansowym końcowego odbioru zadania, będącego przedmiotem zamówienia publicznego, z dnia 19 i 28 grudnia 2011 r., które w rzeczywistości zakończono na przełomie 2012-2014 r. Ww. dokumenty stały się podstawą nieuprawnionego wnioskowania, a następnie pozyskania przez burmistrza Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji celowej, w łącznej kwocie ponad dwa miliony złotych, przeznaczonej na dofinansowanie opisywanego zadania.

W dniu 8 kwietnia 2019 r. zapadł wyrok skazujący Sądu I instancji wobec oskarżonego Stanisława J., Zdzisława J., Adama S. i Piotra J. Wymienionym wyrokiem Zdzisław J. został skazany na karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 200 zł stawka, Piotr J. został skazany na karę grzywny w wysokości 110 stawek dziennych po 200 zł stawka, Stanisław J. został skazany na karę łączną grzywny w wysokości 200 stawek dziennych po 200 zł stawka, natomiast Adam S. został skazany na karę grzywny w wysokości 90 stawek dziennych po 200 zł stawka.

Ponadto Sąd orzekł wobec oskarżonego Stanisława J. zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych i wykonywania funkcji związanych z nadzorem i realizacją inwestycji finansowych ze środków publicznych na okres 4 lat.

W dniu 7 września 2020r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu utrzymał w mocy zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Wołowie w zakresie ww. wymiaru kar i środków karnych.

Wyrok jest prawomocny.

 

 

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Justyna Pilarczyk