Przedłużone areszty i AO Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Śródmieście wobec sprawców z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Data modyfikacji: 10.01.2022

Na wniosek Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Śródmieście, Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział III Karny przedłużył okres trwania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 3 sprawców oskarżonych w dniu 8 grudnia 2021 r o czyny z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne.

Adrian K., 34 letni mężczyzna, nie pracujący, utrzymujący się według jego oświadczenia z oszczędności, oskarżony został o wytwarzanie w okresie od listopada 2020 r do 27 stycznia 2021 r substancji psychotropowych w postaci amfetaminy w znacznej ilości, w ten sposób, że nabył amfetaminę w postaci wolnej zasady w ilości nie mniejszej niż 1 litr amfetaminy oraz posiadał amfetaminę w ilości 421,8 grama oraz inne substancje, tj. kwas siarkowy niezbędne do wytwarzania substancji psychotropowej w postaci amfetaminy, które następnie wprowadzał do obrotu i dalszej dystrybucji oraz uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych, a nadto udzielał tych środków i substancji, a w szczególności nabył środki odurzające oraz psychotropowe w ilości nie mniejszej niż 500 gram amfetaminy, tabletki ekstazy w ilości nie mniejszej niż 500 sztuk, kokainy nie mniejszej niż 1 porcja dilerska a następnie przekazał je osobom będącym zarówno konsumentami jak i dalszymi dystrybutorami (art. 53 ust.2 i art. 56 ust.1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 59 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk).

W czasie przeszukania w dniu 27 stycznia 2021 r  ujawniono posiadane przez niego środki odurzające w postaci amfetaminy w ilości 411,30 grama netto (art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).

Ponadto  Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Śródmieście zgromadziła materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie temu podejrzanemu zarzutu dopuszczenia się czynu przeciwko życiu i zdrowiu tj. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, ponieważ uderzając ustaloną w toku niniejszego postępowania kobietę w twarz, spowodował u niej obrażenia w postaci złamania kości nosa z przemieszczeniem i otarcia naskórka, naruszając w ten sposób czynności narządu ciała pokrzywdzonej na czas powyżej 7 dni, a opisanego czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa. Adrian K stanął tez pod zarzutem czynu z art. 263 § 2 kk, tj. posiadania broni palnej gazowej oraz amunicji, które posiadał bez wymaganego zezwolenia.

Drugi oskarżony- Marek Z, 40 letni mężczyzna, utrzymujący się według własnego oświadczenia z prac dorywczych, posiadał w chwili zatrzymania znaczną ilość środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości 35,06 grama netto, substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości 373,73 grama netto, substancji psychotropowej w postaci metaamfetaminy w ilości 8,90 grama netto (art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), a ponadto w okresie od listopada 2020 r do 27 stycznia 2021 r uczestniczył w obrocie znaczną ilością środków odurzających i psychotropowych, w ten sposób, że przyjmował je od współoskarżonego Mateusza K. i innych osób, a następnie ukrywał je, magazynował, dokonywał podziału oraz przekazywał do dalszej dystrybucji osobom będącym zarówno konsumentami jak i dalszymi dystrybutorami (art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 §2 kk i art. 65 §1 kk w zw. z art. 12 §1 kk).

Kolejny oskarżony- Mateusz K. w chwili zatrzymania również posiadał znaczną ilość środków odurzających  w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości 35,06 grama netto, substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości 373, 73 grama netto, substancji psychotropowej w postaci metaamfetaminy  w ilości 8,90 grama netto, tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto od października 2020 r do 27 stycznia 2021 r wprowadzał do obrotu i dalszej dystrybucji oraz uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych a nadto udzielał tych środków i substancji , a w szczególności nabył od innych osób środki odurzające oraz psychotropowe w ilości nie mniejszej niż 1 800 kg amfetaminy oraz metaamfetaminę w ilości nie mniejszej 0,5 porcji dilerskiej, nie mniej niż 220 sztuk tabletek ekstazy , a następnie przekazał innym osobom będącym zarówno konsumentami jaki i dalszymi dystrybutorami środki i substancje o łącznej wartości nie mniejszej niż 65 950 zł (art. 56 ust.1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 59 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk).

Prokurator uznał, że sprawcy działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uczynili sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu.

Przesłuchiwani w charakterze podejrzanych w toku prowadzonego śledztwa nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów.

Od chwili zatrzymania tj. od dnia 27 stycznia 2021 r wobec 3 oskarżonych Sądy stosują środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Aktem oskarżenia objęto także oskarżoną Olgę S., 35 letnią kobietę, której zarzucono czyny z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Z uwagi na jej rolę w popełnieniu zarzuconych przestępstw i postawę procesową w toku prowadzonego śledztwa, wobec Olgi S. Prokuratura skierowała do właściwego Sądu wniosek o skazanie w trybie art. 335 §1 kpk.

 

Małgorzata Dziewońska 

rzecznik prasowy 

Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu