Skazania za zawyżone koszty remontu Komisariatu

Data modyfikacji: 10.10.2017

           Wyrokiem skazującym, ogłoszonym w dniu 09 października 2017 roku, zakończyło się postępowanie karne przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu przeciwko Jarosławowi  H., którego Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu oskarżyła  o doprowadzenie Skarbu Państwa reprezentowanego  przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu do niekorzystnego rozporządzenia  mieniem znacznej wartości oraz przeciwko  Ryszardowi L., oskarżonemu o niedopełnienie obowiązków służbowych i poświadczenie nieprawdy.

Jarosław H. oskarżony został o doprowadzenie w okresie od sierpnia do grudnia 2013 roku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, poprzez uzyskanie nienależnego wynagrodzenia na podstawie dwóch faktur za wykonanie prac w ramach umowy z dnia 2 sierpnia 2013 roku, której przedmiotem miało być wykonanie modernizacji obiektu Komisariatu Policji Wrocław Rakowiec przy ul. Traugutta 94 w ten sposób, że wprowadził zamawiającego w błąd co do zakresu i jakości faktycznie wykonanych prac poprzez ujęcie w kosztorysie powykonawczym prac, które w rzeczywistości nie zostały wykonane, zawyżając wartość prac o kwotę odpowiadającą pracom, które faktycznie nie zostały wykonane lub zostały wykonane w sposób i przy użyciu materiałów innych niż ujęte w kosztorysie powykonawczym bądź niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wymogami technicznymi.

           Z kolei Ryszard L. pełniący w roku 2013 funkcję Starszego Specjalisty Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oskarżony został o niedopełnienie w dniach 30 września 2013 roku i 13 grudnia 2013 roku swoich obowiązków służbowych wynikających z umowy z dnia 2 sierpnia 2013 roku oraz poświadczenie nieprawdy w protokołach częściowego odbioru robót realizowanych w ramach wykonania wymienionej wyżej umowy, której przedmiotem było wykonanie modernizacji obiektu Komisariatu Policji Wrocław Rakowiec, w ten sposób że potwierdził dokonanie odbioru robót oraz zatwierdził merytorycznie dwie faktury VAT wystawione przez wykonawcę mimo, że część prac nie została faktycznie wykonana lub została wykonana w sposób i przy użyciu materiałów innych niż ujęte w kosztorysie powykonawczym, bądź niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wymogami technicznymi.

            Jarosław H. i Ryszard L. uznani zostali za winnych zarzucanych im czynów.

            Sąd podzielił argumentację  przedstawioną przez oskarżyciela,  co do ustaleń faktycznych uznając jednocześnie, iż Jarosław  H. dopuścił się poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT w celu  osiągnięcia korzyści w kwocie 123.003,08 zł i wymierzył mu karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na  okres lat 3, zobowiązując go jednocześnie do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę w/w kwoty na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Natomiast Ryszardowi L. Sąd wymierzył karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na  okres lat 3. Wyrok nie jest prawomocny

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Małgorzata Klaus